Sex retka pot smoker online dating

Rated 3.80/5 based on 692 customer reviews

Sinovijalna tečnost se formira ultrafiltracijom plazme procesom koji se odvija u ćelijama sinovijalne membrane (sinoviocitima).Sinovijalne ćelije produkuju glavne komponente proteina sinovijalne tečnosti, hijaluronsku kiselinu (hialuronat).Na osnovu radiografskih kriterijuma na hrskavici izolovanih zglobova degenerativne (artrotske) promene se javljaju kod više od polovine odraslih osoba starijih od 65 godina godina pod uticajem ove bolesti Zglobovi mogu da se klasifikuju, kao sinovijalni, fibrozni ili kombinovani, na osnovu prisustva ili odsustva sinovijalne membrane i obima kretanja koji se u njima obavljaju.Normalni-zdravi sinovijalni zglobovi omogućavaju značajani obim kretanja duž izuzetno glatke zglobne površine i imaju značajnu ulogu u pokretima tela.Tokom vremena, stvara se mali abnormalni izrastaj kosti na rubu zglobova zvan koštana izraslina ili osteofiti.Oni mogu doprineti gubitku pokreta u zglobu i intenziviranju bola.

arthritis deformans), hipertrofični osteoartritis, artroza, osteoartroza. Kako se danas svi reumatolozi slažu da je artroza degenerativno oboljenje izazvano degeneracijom hrskavice a ne zapaljenski proces, polako se napušta primena naziva „itis, (itis)“ na završetku dijagnoze .

non-pressure) glavice zgloba (npr butne kosti) Zato se u najširem smislu te reči, primarna artroza može smatrati idiopatskim fenomenom, koji se javlja u prethodno netaknutim (neoštećenim) zglobovima, bez očiglednog i jasnog razloga pokretanja degenerativnih promena U literaturi se kao etiološki faktori primarne artroze navode; pored doba života, gojaznost, faktori nasleđa, fizička aktivnost, hormonski status, inflamatorne bolesti kuka (kao reumatoidni artritis, ankilosirajući spondilitis, Riterov sindrom, ili lupus), kalcijum pirofosfatna bolest, difuzna idiopatska skeletalna hiperostoza, giht, hemohromatoza, osteonekroza i frakture oko zgloba, uključujući i prelome acetabuluma, femoralne glave i vrata butne kosti, oštećenja hrskavice zbog infekcije ili penetracije osteofiksacionog materijala u prostor zgloba, pri čemu nije dokazano da i jedan od njih ima presudnu ulogu Artroza (osteoartritis) je najčešća bolest zglobova u svetu, ne samo među ljudima već i među životinjama (slabinski deo kičme konja, kuk gorile itd.).

Degenerativne ppromene nađene su na ostacima skeleta praistorijskih životinja i ljudi (mezozoički dinosaur, neandertalski čovek, Krapinski čovek 40.000 ).

arthrosis, osteoarthrosis) je degenerativno oboljenje perifernih zglobova. Međutim, pravilnim i kontinuiranim lečenjem simptomi se mogu kontrolisati .

Bolest nastaje kao posledica degenerativnih promena u zglobnoj hrskavici, što dovodi do subhondralne skleroze kosti i hipertrofičnih promena po obodu kosti (osteofiti) Ako bolest zahvati veći broj zglobova onda govorimo o poliartrozi. Degenerativna oboljenja zglobova su rasrostranjena bolest, od koje pretežno obolevaju starije osobe, mada i mlađi nisu pošteđeni.

Leave a Reply